روز بشارت در ميان ايرانيان شنبه 18 آگوست 2018 تورنتو کانادا

کشيش کوروش بارانی به همراه گروهی از عزيزان کليسا

The Toronto Iranian Christian Church Outreach

Saturday Aug 18 2018