باز گشايی کليسای ايرانيان تورنتو

درتاریخ ۱ آگوست ۲۰۲۰ مراسم نيايش آغاز ميشود از شما دعوت ميکنيم به خانه عبادت بياييد و در پرستش در کنار هم خداوند را بخوانيم و نام او را جلال دهيم  

    هر شنبه ساعت ۱۲: ۴۵ بعد از ظهر  

Reopening of the Toronto Iranian Christian Church

The prayer service will begin on Saturday August 1, 2020. We invite you to come to the house of God, worship and glorify His name together.

Every Saturday at 12:45 pm

Tel: 416-443-9996        Pastor Kouroesh Barani

15 Olive Ave. North York

( South of Finch on Yonge St )